تومور و امراض عروق دماغ و تروما و جراحی اعصاب محیطی ایدی و ارجل و فاصلة دیسک بین الفقرات


 

الاخ دکتر علی آرام اخصائی جراحی و دماغ و فقرات و فاصله بین الفقرات


دوره اخصائی فی جامعة علوم طبييه شهيى بهشتي و علوم طبييه گیلان قسمت ( پروفسور مجید سمیعی )
اخصائی جراحی میکروسکوبیک ، اخصائی جراحی اندوسکوپیک ، تومور و امراض عروق دماغ و تروما ( ضربات جسمانی ) و جراحی سطح الجمجمه و غدة الدماغ و جراحی اعصاب محیطی ایدی و ارجل و فاصلة دیسک بین الفقرات جراحات مصائب فقرات الظهر و خلف الظهر


 

آدرس الطباب : ایران ، ایلام ، شارع سعدی جنوبی ، دربونه ادیب ، سنتر رادیولوژی کسری ، طابق الثالث
طبابه : کل یوم من الساعة الی الیل ایام جمعه و عطله مسدودء
هاتف : 00989029993040