دکتر علی آرام 

اخصائی جراحی و دماغ و فقرات و فاصله بین الفقرات

دوره اخصائی فی جامعة علوم طبييه شهيى بهشتي و علوم طبييه گیلان قسمت ( پروفسور مجید سمیعی )

التخصصات :

   اخصائی جراحی میکروسکوبیک

   اخصائی جراحی اندوسکوپیک

   تومور و امراض عروق دماغ و تروما
   جراحی سطح الجمجمه و غدة الدماغ و جراحی اعصاب محیطی ایدی و ارجل و فاصلة دیسک بین الفقرات جراحات مصائب فقرات الظهر و خلف الظهر